Kullanıcı Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. İşbu Sözleşmenin konusu;
www.arrangepoint.com.tr sitesinde (Kısaca: “Site” olarak anılacaktır) yayınlanan, yer verilen, Arrange Point (Kısaca: “AP” olarak anılacaktır) ve AP Kullanıcı hesap bilgileri kullanılarak erişim sağlanan AP’ye ait olan veya sadece Site’de erişim olanağı sunulan her nevi oyun ve dijital içerik veya veri ile Site’de sunulan veya satışa konu edilen her nevi ürün ve/veya hizmetin (Kısaca: “İçerik” olarak anılacaktır) tabi olduğu kullanım koşulları ile Kullanıcı ile Sitenin yayıncısı olan AP arasında Sitenin kullanılmasının veya buradaki içeriklerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
AP Sitesi sadece eğlence amacıyla kullanılabilir. Sitenin ticari amaçlarla, gelir elde etmek maksadıyla veya diğer benzer bir hedefe matuf şekilde kullanımı mümkün değildir. Kullanıcı AP hizmet ve içeriklerini sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımın için kullanabileceğini kabul eder.
1.2. AP, bu Sözleşmenin içerdiği şartları Sitenin içeriğindeki değişiklikler, sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup, Site’de belirtilen hizmetlerden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.3. Kullanıcı, AP’nin bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; AP tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Siteye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerikten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları AP ve “Kullanıcı”dır.
2.2. Bu sözleşmede Kullanıcı ve AP ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “AP” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.
2.3.Kullanıcı”: AP Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, AP Sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır. Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık ve yukarıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.
2.4. Kullanıcının, AP Sitesindeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler AP tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.
2.5. Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden AP’ye karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.
2.6. Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.
2.7. Kullanıcı bir üst bende konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden AP’ye karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu sözleşmenin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.
2.8. Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu sözleşme anlamında “Kullanıcı”ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, AP’e karşı bu sözleşmenin Kullanıcıya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.
2.9. İşbu Sözleşme tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi, herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun AP’den Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ
3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, AP Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın, Sitede veya Site üzerinden erişim sağladığı herhangi bir AP yayınına konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Tarafları bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilderek yürürlük kazanmış olur.
3.2. İşbu sözleşme 3.1. hükmünde tanzim edilen şekilde ve anda kurulduktan sonra Kullanıcının Siteye erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın, Siteye erişim sağlanarak Kullanıcının Site içeriklerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.
3.3. Kullanıcı bu Sözleşmenin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde bu durumu tarih belirterek ve varsa Kullanıcı hesabını kapattıktan sonra durumu AP’ye yazılı şekilde bildirerek ve bu andan itibaren Siteye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir. AP, Kullanıcının, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcının hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşmeyi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.
3.4. AP, işbu sözleşmede, AP Sitesinde kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni ürün ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut ürün, hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek olan ihtiyaçların sonucunda ve dönemsel yahut periyodik olma zorunluluğu bulunmaksızın, zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haizdir.

4. MÜLKİYET
4.1. www.arrangepoint.com.tr ve bu Siteden sunulan her nevi hizmet ve içerik bizat ve tek başına Arrange Point’e aittir.
4.2. AP Sitesinden Kullanıcı tarafından AP tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun şekilde edinimi gerçekleştirilen hiçbir içerik Kullanıcıya bunların üzerinde mülkiyet hakkı vermez. Kullanıcının Site üzerinden erişim veya edinim sağladığı, yahut kullandığı her nevi içerik AP’nin münhasır mülkiyetindedir. Bu bende konu her nevi içeriğin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisiz münhasıran Arrange Point’e aittir.
4.3. Kullanıcı, AP üzerinden edinimini gerçekleştirdiği her nevi içerik, ürün veya hizmetin usulüne uygun edinilmiş olmak şartıyla kendisine sadece ilgili edinime konu unsuru kullanma hak ve yetkisini tanıyacağını bilir, kabul ve taahhüt eder.
4.4. Kullanıcının, AP Sitesinden edindiği ürün, hizmet veya içeriklerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, AP tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların AP tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.
4.5. Kullanıcının, AP Sitesinden edindiği her nevi içeriğin kullanım hakkı, ilgili içeriğin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren Kullanıcıya aittir. Kullanıcının bu bende konu şekilde edindiği içerikleri ticarete konu etmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması hallerinde AP’ye karşı ilgili içerikten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.
4.6. Kullanıcı, AP Sitesinden edindiği her nevi içerikten sadece ilgili içeriğin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder. Kullanıcının, bu bende konu şekilde edindiği içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı, mezkur eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.

5. ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ
5.1. AP Sitesinden üçüncü kişi veya kurumlara ait reklamlar dahil her nevi dijital ortam, web Sitesi, ürün veya içeriklere erişim sağlanması mümkün olabilir. Kullanıcı ise bu bende konu şekilde Site’den kendisine veya üçüncü kişilere ait içeriklere harici veya dahili şekilde erişim sağlanmasına yahut bunların Site üzerinden veya Kullanıcı hesaplarından yayınlanmasına yönelik eylem veya işlemlerde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.2. AP Sitesinden hangi tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın AP tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir.
5.3. AP Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi içeriklerinin Site içinden veya Site dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu bent kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına AP’ye aitttir. Ancak reklamlar dahil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.
5.4. AP Sitesinden reklamlar vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere, erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların, içeriklerin veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir.
5.5. AP Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişilere ait içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak Kullanıcının tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. AP, Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık AP’ye karşı ileri sürülemez.

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU
6.1. AP Sitesi üzerinden, Kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan bu bende konu içerik ve yayınlardan ötürü; AP’ye karşı Kullanıcı tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez. Kullanıcı, AP Sitesinden her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 3. kişi veya kurumlara ait içerik ve yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun AP’ye ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.
6.2. Kullanıcı, AP Sitesinden sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları AP’ye ait olan hizmet, oyun, içerik ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.
6.3. Bu Sözleşmeye konu hükümleri veya Site’yi yahut Site içeriklerinin kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcının, AP Sitesinden ayrılması ve bu Sitede sunulan hizmetlerden veya ürünlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum Kullanıcının bu Sözleşmeye konu hükümleri kabul iradesini AP’ye iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.
6.4. AP sitesinin ilgili kısım ve bölümlerinden kullanıcının içerik oluşturup yayınlayabildiği forum, profil, blog, haber veya benzer içerik girişlerinin yapılmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi içeriklerden ötürü AP’ye sorumluluk tevcih edilemez.

7. FİKRİ HAKLAR
7.1. AP tarafından Site içeriklerinin Kullanıcılara arzında kullanılan markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde AP’ye münhasır mülkiyetindedir.
7.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’ya ve/veya diğer üçüncü kişilere AP’nin münhasır mülkiyetinde olan 7.1. bendinde mezkur unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz, anılan hakların üzerinde sadece ilgili içerikle ilgili sınırlı kullanım hakkı tanır.
7.3. Kullanıcı, AP Sitesinden sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamının, bu Sözleşmede sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran AP’nin mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.
7.4. AP 7.1, 7.2, 7.3 bentlerinde sayılı tüm varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir.
7.5. AP’nin medya hizmetleri kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, AP’nin bu bende konu şekilde Site içerik ve hizmetlerinin sunumunu geçici veya kalıcı şekilde durdurması veya sonlandırması hallerine istinaden AP’ye karşı herhangi bir hakkının veya talepte bulunma yetkisinin bulunmadığını kabul eder.
7.6. AP bu Sitede sunulan hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum AP’nin içerik veya hizmetlere dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.
7.7. AP Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların AP’ye karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.
7.8. Kullanıcı, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının AP’nin tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.
7.9. AP tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.
7.10. Kullanıcı, Sözleşmenin yanı sıra bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan AP Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece, Kullanıcı AP içerik veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette AP’ye rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul ederler.
7. 11. Kullanıcı, AP hizmet ve içeriklerini ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak kAPa çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.

8. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI
8.1. AP Sitesinin hizmet veya içeriklerinin Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme şartlarına aykırı kullanılması halinde AP Kullanıcı’nın Site hizmet ve içeriklerine erişimini web Sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir.
8.2. AP’nin 8.1.’deki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcının bu işleme mukabil herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda AP üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında Kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.
8.3. Kullanıcı, AP hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak AP aleyhine veya AP’ye karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi durumun tespiti halinde AP 8.1 maddesindeki şekilde işlem yapabilir.
8.4. Kullanıcı, AP Sitesinde sunulan içeriklere erişim sağlamak amacıyla kullandıkları hesap bilgilerinin ve hesaplar dahilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Bu bentte sayılan tüm varlıklar Kullanıcı’ya Sitenin amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb. yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.
8.5. Kullanıcı, AP Sitesinde sunulan içeriklerin ve özellikle oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.
8.6. Kullanıcı, AP Sitesinde sunulan hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Site İçeriğine ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve/veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İçerikle veya İçeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve AP’nin arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya İçerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için İçerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak İçerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda AP tarafından 8.1. bendindeki yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.
8.7. AP Sitesi üzerinden oynanan veya indirilen her nevi uygulama, içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini Kullanıcı bilir ve kabul eder.
8.8. AP, sahibi tarafından 1 senelik süre zarfında aralıksız şekilde erişim sağlanmayan, bu sebeple pasif konumda bulunan kullanıcı hesaplarını geçici veya kalıcı şekilde askıya alma ve/veya kalıcı şekilde kapatma hak ve yetkisini haizdir.

9. KULLANICI BAĞLANTI VE DONANIMI
9.1. AP Sitesi tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.
9.2. Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini Kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta AP’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.3. İnternet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
9.4. AP tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı AP tarafından mevcut Kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir.
9.5. Kullanıcının, AP hizmet ve içeriklerinden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için AP tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir.
9.6. Kullanıcı, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde AP’ye karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabulü ve taahhüt eder.
9.7. AP içerik ve servislerinin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller AP’ye karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez.

10. SORUMSUZLUK
10.1. AP hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile site hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan AP sorumlu tutulamaz.
10.2. AP tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, din, devlet ve diğer tüzel kişileri içeren yazışmalar ile terör, ırkçılık, uyuşturucuyu, pornografi ve argo kelimeler içeren yazışmalar veya diğer Kullanıcıları tacize yönelik davranışlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Kullanıcı, AP hizmet ve içeriklerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
10.3. Kullanıcının 10.2. bendine aykırı kullanım durumlarında Kullanıcı AP tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile ilgili hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri AP tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.
10.4. AP söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya Site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.
10.5. AP içerik ve hizmetlerini kullanmak için, Kullanıcının bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından AP sorumlu tutulamaz.
10.6. AP sitesi üzerinden kullanıcıların erişimine sunulan bazı içerik ve oyunlar, bu durum ayrıca belirtilerek, yayın ve lisans hakları AP’ye ait olmadan ve sadece site üzerinden erişim olanağı sağlanarak yayınlanabilen içerikler olduklarından, bunlara dair hesap sahipliği, erişim yetkileri, resmi makam ve mercilerin bilgi talepleri ancak ve sadece oyun veya içeriğin yayıncısının sorumluluğunda olup bu hususlardan dolayı AP’nin uhdesinde bir bilgi veya veri tutulması söz konusu değildir. Bu bende konu oyun ve içeriklerden dolayı kullanıcılarının AP’ye karşı herhangi bir talep hakkı veya buna dayanak ilişkisi bulunmadığı gibi resmi makam ve mercilerin bu içerik ve oyunlara dair bilgi taleplerinin de AP’ye yöneltilmesi veya AP tarafından cevaplandırılması mümkün değildir.

11. HESAP KULLANIMINDA GİZLİLİK
11.1. Kullanıcı, AP hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla sahibi olduğu hesaba erişim yetkilerini sağlayan bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmama ve gizli tutma mükellefiyetinin tek başınıza sorumlusu olduğunu kabul eder; herhangi bir güvenlik ihlalini derhal AP’ye bildirmeyi taahhüt eder.
11.2. AP, Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı hesap erişim bilgilerini özenle kullanıp koruyacağını kabul eder.
11.3. Kullanıcı AP Sitesinde hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve içerik ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.
11.4. Kullanıcı, AP’nin, Kullanıcı hesaplarını işletmek için Kullanıcının kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, kendinizden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.
11.5. AP, Kullanıcının bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve Kullanıcıya her nevi yasal teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

12. MUVAFAKAT
12.1. AP Sitesi ve bu Site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak Arrange Point ve AP’nin iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yahut bir diğer iletişim aracıyla yapılması Kullanıcı’nın yazılı muvafakati ile ve bilgisi ve kabulü dahilinde yapılır. Kullanıcı, AP tarafından kendisine yapılan bu bende konu bildirim veya bilgilendirmeleri almak istememesi halinde AP Sitesinde bu amaçla tahsis edilmiş üyelik ve bildirimden ayrılma talebini AP’ye iletebilir.
12.2. AP Sitesi ve Kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını AP Sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. Site Kullanıcıları kendilerine bu bende konu şekilde yapılan bilgilendirme veya bildirimlerin devam eden bildirimler için sonlandırılmasını, ilgili bildirimde kendilerine sunulan “Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.

13. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI
Kullanıcı, işbu sözleşmeyle, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının hatası ile ilişkili şekilde veya kullanıcısının site içeriklerini kullanımından yahut kötüye/hatalı kullanımından kaynaklı biçimde; site gizlilik ilkeleri veya diğer belge ve kural dokümanlarını ihlal etmesinden ötürü oluşan her nevi davalar, iddialar, zararlar, kayıplar, sorumluluklar ve masraflara karşı, bunların tamamının bizzat ve tek başına kullanıcı tarafından karşılayacağını ve AP’yi bu nevi giderlerden muaf kılacağını kabul eder.

14. GARANTİDEN MUAFİYET
14.1. AP, site ve içeriklerine dair kullanıcıya yönelik olarak; ayıba, zapta, üçüncü kişi mülkiyetine, fikri hak sahipliğine, devamlılığa, doğruluğuna, güvenilirliğine, kalitesine, kesintisizliğe, içeriğin olduğundan başka bir vasfına veya içeriğin varlığının veya yayının devam ettiği sürenin dışında kalan zaman dilimine dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermez.
14.2. AP’nin site ve içeriklerine dair garanti muafiyetine dair yukarıdaki hüküm, AP’nin sayılanlara dair kasıtlı eylemlerde bulunduğu, bulunacağı, bu şekilde hedefler ve uygulamalar gözettiği yahut gözeteceği şeklinde yorumlanamaz.

15. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
15.1. AP Sitesinden sunulan içeriklerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. İçeriklerden hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını belirleme hak ve yetkisi Arrange Point’e aittir. AP Sitesi veya Arrange Point markası üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurlardan ücretsiz olanların, AP’nin kararıyla veya AP’nin ilgili İçeriğin temininde işbirliği yaptığı kişi veya kurumların taleplerinin neticesinde daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Ücretli şekilde sunulan İçeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına dair karar alma yetkisi Arrange Point’e aittir. AP bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Kullanıcıyı Site üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.
15.2. AP Sitesi üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır.
15.3. Kullanıcı Siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. AP Sitesinden sunulan hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi AP’ye aittir.
15.4. Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, Siteden alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde www.arrangepoint.com.tr veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.
15.5. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri www.arrangepoint.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin AP tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.
15.6. Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, Kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.
15.7. Kullanıcının Siteden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Arrange Point mesul değildir. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Arrange Point defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir.

16. İÇERİK UYGUNLUĞU
16.1. AP Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların, Kullanıcı yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. AP, Sitesindeki İçeriklerin yaş gruplarına göre uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğu değerlendirmeleri Kullanıcı ile paylaşabilir.
16.2. AP Sitesi üzerinde sunulan İçeriklerde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan Kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.
16.3. AP Sitesinden sunulan içerik ve hizmetlerden ötürü Kullanıcının diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiç bir nevi hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi AP tarafından reddedilmektedir. AP, Kullanıcıların Site ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum AP’nin kullanıcı hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer Site içeriklerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

17. KISMİ GEÇERSİZLİK
İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşmenin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

18. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI
18.1. AP, zaman ve sözleşmenin yürürlülük süresi ile sınırlı olmaksızın; hiçbir hal ve şart altında, akdi, haksız fiil niteliğinde, objektif sorumluluk veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak; AP’nin ilgili zararların gerçekleşme olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi ve/veya bu şekilde bir iddia veya talepte bulunularak; AP sitesinin ve içeriklerinin, kullanıcı tarafından kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklı her nevi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç odaklı, kişisel, cezai veya çoklu zarar tazminatlarından; her tür ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan ve sonuçlardan ötürü kullanıcıya veya kullanıcı ile olan irtibatından neşet eden her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
18.2. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde bu ihlalden ötürü, ihlal eyleminde bulunanlara mukabil dava ikame etme veya şikayette bulunma hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda AP, kullanıcıyı, resmi makam ve merciler nezdinde ilgili hakkının veya yetkisinin dayanağı olan varsa uhdesindeki dijital veri ve delillerin, yasal saklama süresi içinde ve resmi makam veya merciler tarafından talep edilmesi şartıyla, bunları sunarak, her zaman destekler.
18.3. Kullanıcı, hiç bir hal ve şart altında AP’ye karşı, varsa ilgili dayanak eylemin veya ihlalin konu edildiği taleplerinde birel işlem için tekil ödeme meblağından daha fazla bir meblağı talep edemez.

19. MUCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ
AP, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi AP’nin kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın AP’nin kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşmeyi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.

20. TEMLİK ve NAKİL
20.1. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında veya AP Sitesinde sunulan hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın, AP’nin yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.
20.2. AP, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Site İçerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borç veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcıya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

21. YETKİ
AP ile Kullanıcıları arasında AP tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

22. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI
İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, AP ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcının AP Sitesini veya İçerikleri kullanması Kullanıcı ve AP arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

23. FERAGAT EDİLMEZLİK
AP’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.
AP’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

ARRANE POINT İÇERİK VE/VEYA HİZMETLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİ KULLANARAK VEYA ERİŞİM SAĞLAYARAK AP KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.